Kunskap om IKT inte längre ett specifikt mål i utbildningen

I förarbetet till mitt examensarbete läste jag en rapport från 2006, som Högskoleverket skrivit. Det var efter att de granskat studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige. Något jag reagerat på är att HSV riktar skarp kritik mot samtliga lärosäten vad gäller Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Ett ämne jag brinner för. IKT som är så viktigt i dagens samhälle. Redan 2006 var samhället inne i en stor utveckling mot en digitalisering. Då, 2006, riktade HSV kritik mot utbildningarnas brist på IKT i undervisningen. Idag, 2016, har jag fortfarande inte hört någon nämna Informations- och kommunikationsteknik eller dess förkortning IKT, under utbildningen. Jag är inne i sluttampen på sista terminen nu. På tre år har IKT inte nämnts. OECD (2004) poängterar i rapporten Bridging the gap, vikten av kunskapsutveckling inom IKT, Högskoleverket (2006) pekar på brister i utbildningen och Anders Lovén (2015) menar att det saknas inslag av IKT i dagens studie- och yrkesvägledarutbildning.

När man tittar tillbaka på Högskoleförordningens examensordning som var gällande fram till 30 juni 2007 (SFS 1993:100) så kan man läsa att IKT var ett krav för att erhålla examen.

För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha förvärvat insikter om betydelsen av användningen av datorer och informationsteknik i arbetslivet samt erfarenhet av informationstekniken för information och vägledning”. (SFS 1993:100)

Dagens gällande examensordning (SFS 2006:1053), lyfter inte IKT överhuvud taget. Jag förstår att man tar för givet att IKT är en del av dagens samhälle, men jag tycker att det är en allvarlig brist att inte längre ha det som specifikt mål i examensordningen. För idag, jämfört med 2006, är samhället inne i en enorm digitalisering. Det går fort, tekniken utvecklas och med den också möjligheterna inom vägledning. I den tidigare nämnda rapporten (2006) riktades skarp kritik mot avsaknaden av IKT i utbildningen. Dels inom utbildningen i sig, men verket kritiserade också hur utbildningen belyste användningen av IKT inom yrke.

Det finns inte mycket i kursplanerna som belyser användningen av IKT inom yrket. […] Studie- och yrkesvägledarutbildningarna bör ligga i framkant med denna kunskap så att studenterna efter avslutad utbildning kan delta i, påverka eller kritiskt granska användningen av dessa verktyg i ett yrke i förändring. (Högskoleverket 2006)

Vidare rekommenderade Högskoleverket att utbildningarna skulle öka IKT-kompetensen och användandet av IKT i undervisningen. Även om allt fler använder IKT i sin vardag idag, så är det en helt annan sak att använda IKT i sin yrkesprofession. Man axlar ett helt annat ansvar när man skriver på till exempel Facebook som studie- och yrkesvägledare än som privatperson. Bara en sådan sak borde ingå i utbildningen. Att få basic kunskaper om vad som kan förväntas när man skriver på sociala medier i sin yrkesprofession. Det här är något jag helt klart ska jobba med. Förhoppningsvis kan