Rundabordsstamtal om yrkesprogrammens attraktionskraft

Efter skolavslutningen som inledde förmiddagen blev det att åka direkt till Järvaveckan 2019 för att representera studie- och yrkesvägledningen i Svenskt Näringslivs rundabordssamtal kring gymnasiets yrkesprogram och hur man kan öka attraktionskraften för att på sikt komma till bukt med den kompetensförsörjningsproblematik flera av landets yrkesbranscher står inför. Eftermiddagen gick i ett framåtblickande spår och utgångspunkten var Svenskt Näringslivs bild av kompetensbehoven och möjligheterna för de som utbildar sig på gymnasiets yrkesprogram.

Syftet med rundabordssamtalen var bland annat att utröna strategier för att föra arbetet framåt. Vem tar ansvar för en sammanhållen strategi för Stockholmsregionen, hur kan man få elever att se yrkesprogram som ett alternativ och hur kan man hålla hög kvalité på utbildningarna? I eftermiddagens samtal deltog Emma Feldman, KSO i Järfälla, Peter Schilling, KSO i Sundbyberg, Marianne Damström Gereben, vice KSO i Solna, Johan Olsson, utbildningsexpert på Svenskt Näringsliv, Elin Kebert, utbildningsansvarig hos Sveriges Byggindustrier, Amir Sajadi, grundare av Järvaskolan och Hanna Mayer, rektor på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium. Annika Bröms, regionchef i Stockhom på Svenskt Näringsliv, ledde rundabordssamtalen. Eftermiddagens samtal lyfte viktiga frågeställningar, som inte går att svara på under en timmes samtal, men under den timmen lyftes många tankar och reflektioner, som kan bidra till ett fortsatt arbete för att öka attraktionskraften till gymnasiets yrkesprogram.

Gemensam nämnare under samtalet var samverkan. Det måste samverkas på flera olika plan och det måste utformas strategier för samarbete. Undereftermiddagen behandlades även en annan viktig fråga och det var frågan om PRAO. Den praktiska arbetslivsorienteringen, som från och med 2018 återigen blev ett obligatoriskt inslag i grundskolan, vilket jag för nästan exakt två år sedan stod på Järvaveckan tillsammans med dåvarande utbildningsminister, Gustav Fridolin, och presenterade. Under samtalet betonades vikten av PRAO. Alla parter behöver utveckla samverkansformer för att PRAO ska bli en värdefull och meningsfull skolverksamhet. Emma Feldman poängterade också vikten av PRAO och att det inte bara handlar om att vara ute på en arbetsplats. Det handlar om så mycket mer, bland annat att lära sig arbetslivets villkor och så enkla saker som att passa tider.

Jag lyfte under samtalet bland annat mina insatser med veckans yrke, för att med enkla medel visualisera olika yrken och på så sätt utveckla elevernas branschkunskaper. För landets elever behöver en utvecklad kunskap om yrken och branscher. Vem kan välja om man inte vet vad man har att välja mellan? Utöver detta poängterade jag för deltagande politiker att det krävs att politiken satsar på en tidig studie- och yrkesvägledning och att det måste få kosta pengar. Alla var överens om att vägledningen behöver utvecklas och stärkas, då måste man också vara beredd att avsätta resurserna och skapa förutsättningarna.

Mina förhoppningar efter dagens samtal är att vi alla, branschexperter, politiker och skolrepresentanter, börjar finna nya och fruktbara samverkansformer samt att politiken vågar ställa krav på huvudmännen gällande studie- och yrkesvägledning och att man budgeterar så att vägledningen får chans att utvecklas och stärkas.