Utvärderingar är en del av det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet

I slutet av varje läsår påbörjar många utvecklingsarbetet inför kommande läsår, likaså jag som vägledare. Det arbetet tar avstamp i elevutvärderingar och analyser som genomförs under varje läsår. Precis som lärare analyserar sin undervisning och tar avstamp i det för förbättring och utveckling av sin undervisning, kan studie- och karriärvägledare ta avstamp från sin analys och på så sätt vidareutveckla elevers karriärlärande.

Genom att skapa systematiska och återkommande aktiviteter kring skola-arbetsliv så skapar vi goda möjligheter att utvärdera och analysera, till skillnad från hur det ser ut på många håll idag, en efterhandskonstruktion av vad som har gjorts.
För att detta ska bli en realitet krävs det en sammansatt organisation där var och en vet vad som förväntas och vad som ska göras samt en prestigelöshet, i att sätta spegeln på sin egen praktik. Givetvis förutsätts det också att vi talar om sak och inte person. En viktig pusselbit i skola-arbetslivsarbetet och elevernas karriärlärande är att arbetet inte är personbundet, utan väl förankrat i skolans systematiska kvalitetsarbete. För ett lyckat arbete med skola-arbetsliv behöver man ha gemensamma mål som är välformulerade och förstådda samt skapar en upplevd meningsfullhet i att stödja och utmana elevers behov av karriärlärande.

Meningsfulla och systematiska aktiviteter blir mätbara över tid och inte bara här och nu. Det ger oss goda förutsättningar för att vara konstruktiva i att utveckla vägledningsverksamheten. Konkret innebär det till exempel att skapa aktiviteter som dels är integrerade i ämnesundervisningen, dels är en del av det individuella vägledningssamtalet. För vad ska vi annars prata om vid vägledningssamtalen? Samtalen utgår från det eleverna har konkreta erfarenheter av. Att arbeta långsiktigt och hållbart, likvärdigt och systematiskt innebär att lärare och studie- och karriärvägledare samarbetar och att rektorer och skolledare är överens om och ger förutsättningar för det som, i Skolverkets allmänna råd, definieras som hela skolans ansvar.

På Årstaskolan skapar vi bland annat varje år statistik över hur våra elever söker till gymnasiet samt var de blir antagna samt utvärderar och analyserar studie- och yrkesvägledningsverksamheten för att utveckla och förbättra denna. För Årstaskolans del är nästa steg att fortsätta systematisera aktiviteter och integrera dessa i ämnesundervisningen samt fortsätta utveckla och systematisera aktiviteter utanför skolvärlden. Detta för att vi ska leva upp till styrdokumentens skrivelser, så att eleverna får den utbildning och karriärlärande de har rätt till. Ett utvecklingsarbete tar också höjd för den kompensatoriska vägledningen så att alla elever och inte bara ”vissa” får motivation för vidare utbildning och yrkesval.

%d bloggare gillar detta: