Vägledning

© 2015 SpaksMedia
Hit eller dit? Så många val, så svårt att välja.

Välkommen till Syvbloggen. Här ska jag försöka att kort och koncist förklara begreppet vägledning. Vad innebär vägledning och hur tar den sig i uttryck i praktiken?

Vägledning är en stor process som tar tid och måste få ta tid. Genom bra vägledning bör en individ kunna fatta välgrundade beslut om framtida studie- och yrkesval.

Skolverket skriver att val inför framtiden är en ständigt pågående process. Vidare skriver man att en elevs studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. En studie- och yrkesvägledare har ett viktigt uppdrag för att stödja individer i att göra väl underbyggda val.

Genom vägledning ger man en individ bra förutsättningar att hantera frågor som berör framtida studie- och yrkesval. Valmöjligheterna i dagens samhälle är enorma och samhället fortsätter att utvecklas dagligen, vilket kan göra det svårt för en individ att få en överblick av de möjligheter som finns tillgängliga.

Livslångt lärande
Uttrycket ”livslångt lärande” har präglat studie- och yrkesvägledarutbildningen. Just studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet, då en individs karriärprocess är ständigt pågående och vägledare är ett viktigt stöd i denna. Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan och fortsätter under hela grundskolan, gymnasie- och eftergymnasiala studier samt under en individs yrkesliv. Oavsett vilka studie- och yrkesval en individ gör så hänger uttrycket livslångt lärande med.

Vägledning i vid och snäv bemärkelse
Vägledning kan bedrivas i snäv och vid bemärkelse (Lindh 1997). Vägledning i vid bemärkelse avser den verksamhet som bidrar till att ge kunskaper och färdigheter, vilket sedan ligger till grund för när en individ ska fatta väl grundade beslut om sina framtida studie- och yrkesval. Det kan handla om till exempel undervisning och information eller andra aktiviteter som utvecklar individens självkännedom.

När man pratar om vägledning i snäv bemärkelse (Lindh 1997) handlar det främst om den personliga vägledningen som ofta tar sig uttryck i individuella vägledningssamtal. Den enskilda individen ges möjligheter att reflektera kring sig själv och framtida studie- och yrkesvägar. Här anpassas vägledningen till den enskilda individens behov för att på bästa sätt vara ett stöd för individens förmåga att fatta ett välgrundat framtidsval.

Personliga tankar kring vägledningens betydelse i samhället
I dagens gymnasieskola är avhopp från studier inte helt ovanligt. Skolvärlden skriver att cirka en fjärdedel, av en gymnasiekull på 100 000 elever, slutar sina studier i förväg eller lämnar skolan med ofullständiga betyg. Vidare skriver man att nästan 13 000 av dessa riskerar att hamna i utanförskap. Ingvar Nilsson, nationalekonom, har beräknat att detta kostar samhället cirka 260 miljarder kronor per årskull, i form av bland annat arbetslöshet och psykisk ohälsa.

Personligen tror jag att en tidig studie- och yrkesvägledning med bra kvalité, ger en individ bra förutsättningar att fatta välgrundade studie- och yrkesval och jag vet att många andra, vägledare och icke vägledare, håller med mig. Genom bra vägledning är jag övertygad om att man kan förebygga avhopp från studier och på lång sikt förebygga arbetslöshet.

Jag hoppas att jag kunnat ge dig en lite bättre inblick i vad begreppet vägledning innebär och därmed kanske också ökat din förståelse för vägledningens betydelse för en individ i relation till ett ständigt föränderligt och utvecklande samhälle.

%d bloggare gillar detta: